Regulamin sklepu online

WPROWADZENIE

Klienci korzystający ze sklepu internetowego olgaJAHR znajdującego się pod adresem internetowym www.olgajahr.com („sklep”) zobowiązani są do postępowania zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegania określonych w nim warunków i zasad postępowania. Niniejszy Regulamin stanowi zatem treść umowy, pomiędzy zarejestrowanym Klientem a OLGA JAHR (zwanym dalej „olgaJAHR”) z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Przemyskiej 20/2, posiadającym numer identyfikacji podatkowej NIP : 9671283952

Od zawartej w ten sposób Umowy Klient ma prawo odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania paczki ze swoim zamówieniem.

ODSTĄPIENIE odbywa się poprzez wysłanie stosownego oświadczenia do olgaJAHR na adres mailowy kontakt@olgajahr.com lub w formie pisemnej na adres siedziby firmy.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.

1. DEFINICJE

ADRES POCZTOWY

imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

ADRES ZWROTÓW I REKLAMACJI TOWARU :

OLGA JAHR

UL. PRZEMYSKA 20/2

85-375 BYDGOSZCZ

 

DANE KONTAKTOWE :

e-mail: kontakt@olgajahr.com

 

DOSTAWA – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw

DOWÓD ZAKUPU – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

DZIEŃ KALENDARZOWY - to dzień od 0:00 do 24:00.

DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

KLIENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

KONSUMENT – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

KOSZYK – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

KUPUJĄCY – zarówno Konsument, jak i Klient.

MIEJSCE WYDANIA RZECZY – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

MOMENT WYDANIA RZECZY – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

PRAWO KONSUMENCKIE – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

PRODUKT – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka)

PRZEDMIOT UMOWY – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – przedmiot umowy.

PUNKT ODBIORU – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

RZECZ – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

SKLEP – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.olgajahr.com/, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

 

SPRZEDAJĄCY :

OLGA JAHR

ul. Przemyska 20/2

85-375 Bydgoszcz

NIP: 9671283952

REGON : 361294766

KONTO BANKOWE: 71 1140 2017 00004802 0436 0004

 

UMOWA – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

WADA – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

WADA FIZYCZNA – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.

WADA PRAWNA – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

2. WARUNKI OGÓLNE

UMOWA zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

Wszystkie ceny podawane na niniejszej Stronie przez Sprzedającego to ceny brutto. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, ani kosztów zwrotów.

3. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA

Zawarcie umowy pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym następuje w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia przy wykorzystaniu do tego Formularza Zamówienia znajdującego się na niniejszej Stronie Internetowej.

ZAMÓWIENIA można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien postępować zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie.

Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

Zamówienia za pobraniem realizowane są w przeciągu do 5 dni roboczych od daty wpłynięcia zamówienia.

Zamówienia płatne przelewem i zamówienia za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego na koncie Sprzedającego w terminie do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty.

Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego.

Kupujący wybiera formę płatności oraz rodzaj dostawy.

4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania paczki przez Kupującego.

Kupujący nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy.

Kupujący ma obowiązek zawiadomić Sprzedającego o odstąpieniu od umowy przed nadaniem paczki zwrotnej. Odstąpienie od umowy powinno zostać wysłane drogą mailową na adres: kontakt@olgajahr.com

W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

KONSUMENT ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał przesyłkę.

KONSUMENT odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

SPRZEDAJĄCY w terminie 14 dni od dnia otrzymania paczki od Konsumenta zobowiązany jest do zwrotu wartości zamówienia.

SPRZEDAJĄCY dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Kupujący.

5. POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH :

Polityka Prywatności, wraz z Regulaminem Sklepu Internetowego, określa zasady ochrony informacji poufnych tj. danych osobowych Klientów, osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych korzystających z usług olgaJAHR z siedzibą w Bydgoszczy.

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący w momencie składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE :

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego.

Osoba rejestrująca się w na platformie www.olgajahr.com bądź osoba składająca zamówienie w trybie „Gościa” akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl